Regulamin Klubu Multico Wellness & Spa

 1. Członkostwo w Klubie
  1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia po złożeniu Deklaracji Członkowskiej, akceptacji Deklaracji przez przedstawiciela Klubu oraz po uiszczeniu opłaty klubowej. Osoba przyjęta do klubu otrzymuje kartę członkowską.
  2. Karta członkowska stanowi własność klubu, jest imienna i nie może być odstępowana. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie za jej okazaniem. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby okazującej kartę członkowską.
  3. W przypadku utraty karty należy niezwłocznie zawiadomić klub. Duplikat karty zostanie wydany za dodatkową opłata 30 zł., którą ponosi członek Klubu.
  4. Dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą ubiegać się o członkostwo Klubu za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod nadzorem swojego prawnego opiekuna, będącego członkiem Klubu i na jego odpowiedzialność. Dzieci poniżej 18 roku życia mogą korzystać wyłącznie z basenu, zawsze pod nadzorem swojego prawnego opiekuna, będącego członkiem Klubu i na jego odpowiedzialność. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka oraz za wszelkie jego następstwa.
  5. Odnowienie członkostwa na kolejny miesiąc odbywa się automatycznie poprzez zapłatę opłaty klubowej za kolejny miesiąc nie później niż do dnia upływu poprzedniego okresu członkostwa. W ciągu roku od ustania poprzedniego członkostwa, Członek może odnowić członkostwo bez konieczności powtórnego wypełniania deklaracji członkowskiej, poprzez wniesienie opłaty klubowej zgodnej z aktualnym na dzień zapłaty cennikiem usług.
  6. Klub może odmówić przyznania, przedłużenia lub odnowienia Członkostwa osobie, która utraciła Członkostwo w Klubie ze względu na naruszenie zasad niniejszego Regulaminu lub w trakcie korzystania z członkostwa w sposób rażący naruszała zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 2. Zasady korzystania z usług Klubu
  1. Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu do Klubu osobom będącym w stanie nietrzeźwości lub z zaburzonymi w sposób widoczny zdolnościami percepcyjnymi lub motorycznymi (np. w związku z wpływem przyjmowanych leków lub stanem odurzenia).
  2. Pracownicy klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są podporządkowywać się ich zaleceniom.
  3. Personel Klubu, po wcześniejszym upomnieniu, ma prawo usunąć z Klubu osobę, która zachowuje się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
  4. Członkowie Klubu podczas korzystania z usług Klubu zobowiązuje się do przestrzegania zasad, stosownego zachowania się i szacunku wobec osób przebywających w Klubie oraz do powstrzymywania się od zachowania mogącego zakłócić innym korzystanie z usług Klubu lub mogących narazić mienie Klubu na uszkodzenie.
  5. Zabrania się prowadzenia rozmów przez telefon w siłowni i na basenie oraz w pokoju relaksu.
  6. Zabrania się stawania w butach na ręcznikach i szlafrokach. Za niewłaściwe użycie ręczników i szlafroków, które spowoduje ich zniszczenie będzie Członek Klubu obciążony kosztami. Za zniszczony ręcznik opłata 30 zł, a za szlafrok 80 zł (płatne na miejscu w recepcji).
  7. Członek Klubu ma obowiązek korzystać z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się w Klubie zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zanieczyszczenia, uszkodzenia urządzeń lub pomieszczeń członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
  8. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z usług Klubu i jego infrastruktury w zakresie i w sposób, zgodny z jego stanem zdrowia, przy uwzględnieniu granic jego możliwości fizycznych oraz z zachowaniem zasad pozwalających na bezpieczne korzystanie z urządzeń i usług Klubu.
  9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty wartościowe pozostawione przez Członka na terenie Klubu.
 3. Zasady korzystania z infrastruktury Klubu
  1. Szafki w przebieralniach udostępniane są bezpłatnie wyłącznie na czas pobytu w Klubie. Pozostawienie rzeczy osobistych w szafkach i wynoszenie klucza od szafki poza teren Klubu jest
   zabronione.
  2. Basen z którego korzystają Klubowicze jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci powyżej 3 roku życia. Rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci poniżej 3 roku życia ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za stan dziecka oraz zachowanie dziecka i jego następstwa.
  3. Basen jest przeznaczony dla osób umiejących pływać. Początkujący w pływaniu mogą korzystać z basenu w ramach zajęć nauki pływania pod nadzorem ratownika / instruktora. Klub nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszej zasady i samodzielne korzystanie z basenu przez osoby nie posiadające odpowiedniego poziomu umiejętności pływackich.
  4. Bezwzględnie zabrania się biegania na terenie basenu i wykonywania skoków do wody.
  5. Klub dysponuje sauną suchą, sauną z promiennikami podczerwieni i sauną parową. Do saun wstęp mają wyłącznie osoby pełnoletnie, trzeźwe i zdrowe. Przeciwwskazaniem do korzystania z sauny są schorzenia kardiologiczne, pulmonologiczne i inne, (np. choroby nowotworowe, klaustrofobia). Każda osoba z tych pomieszczeń korzysta na własną odpowiedzialność.
  6. Członkowie Klubu bezwzględnie zobowiązują się do korzystania z prysznica przed wejściem do basenu, jacuzzi i saun. Korzystanie z saun w ubraniu (w tym w strojach kąpielowych), biżuterii czy klapkach nie jest dozwolone.
  7. Członkowie Klubu zobowiązują się do korzystania z usług Klubu wyłącznie w stroju sportowym właściwym do danego rodzaju aktywności sportowej. Na terenie siłowni obowiązuje koszulka sportowa oraz wiązane obuwie sportowe. Zabrania się wchodzenia do siłowni w klapkach.
  8. Na urządzeniach do ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych (fitness) zawarta jest instrukcja korzystania z urządzenia. Członek klubu zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją przed pierwszym skorzystaniem z danego urządzenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku instrukcji, wyjaśnienia dotyczące sposobu działania i zasad korzystania z danego urządzenia udzielają pracownicy Klubu.
  9. Członek Klubu korzysta z usług i infrastruktury Klubu na własną odpowiedzialność i oświadcza, że zrzeka się wobec Klubu wszelkich roszczeń z tytułu szkody, będące konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, lekkomyślności, powstałych w związku ze stanem nietrzeźwości lub odurzenia a także wynikających z niestosowania się do poleceń lub wskazówek personelu Klubu.
 4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Członka Klubu jest: Multico Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciasnej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Sąd Gospodarczy XIX Wydział Gospodarczy Rejestrowy, KRS 0000048039, NIP 527-020-41-81
  2. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez Członka na deklaracji członkowskiej oraz dane związane z korzystaniem z usług klubu – takie jak zajęcia, na które uczęszcza Członek, przypisany do niego trener personalny czy program treningu.
  3. Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług przez Klub oraz w celu marketingu usług własnych i komunikacji z klientem. W szczególności dane osobowe Członka nie są przekazywane ani udostępniane podmiotom trzecim, nie są wykorzystywane w celach marketingu podmiotów trzecich.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania umowy – poprzez umożliwienie weryfikacji tożsamości członka Klubu oraz jego uprawnień do korzystania z usług klubu. Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – w tym na cele marketingu usług własnych Klubu, kontaktu z członkiem, takie jak przykładowo: przekazanie informacji o nowych zajęciach, o odwołaniu zajęć, poinformowaniu o możliwości odnowienia członkostwa lub nowych usługach albo ofertach promocyjnych.
  5. Na terenie Klubu zainstalowany został system monitoringu wizyjnego – kamery. Obraz z kamer jest utrwalany. Dostęp do monitoringu i nagrań z monitoringu posiada jedynie upoważniony personel Klubu. Nagrania te nie są nikomu powierzane ani przekazywane – z wyłączeniem uprawnionych organów publicznych (np. policji, prokuratury, sądów). Monitoring wizyjny służy wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa Członków Klubu i ochronie mienia. Kamery są zainstalowane w widocznych miejscach a ewentualnych szerszych informacji o ich rozmieszczeniu i funkcjach udziela personel Klubu.
  6. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest p. Adam Stańczak, tel. 22 5315161, e-mail: iod@multico.pl
  7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Klub posiada prawo do:
   • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • wniesienia sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzoru;
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

   Powyższe uprawnienia Członek realizuję poprzez kontakt z pracownikiem recepcji lub Inspektorem Ochrony Danych.

  8. Klub nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również nie stosuje profilowania danych osobowych. Klub nie powierza danych osobowych Członków podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji określonych obowiązującymi przepisami prawa (np. na wniosek sądu lub uprawnionych organów administracji państwowej);
  9. Dane przetwarzane są przez okres 3 lat po upływie okresu członkostwa w celu umożliwienia odnowienia członkostwa oraz przedstawiania aktualnych ofert i promocji Klubu. W przypadku wyrażenia zgody przez Członka – dane przetwarzane są w celach marketingowych przez okres 10 lat po ustaniu Członkostwa.
 5. Inne postanowienia
  1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, godzin otwarcia Klubu oraz wysokość opłat.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.Linki:

Centrum prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.